نگارخانه ی آریا در سال ۱۳۷۱ توسط آریا اقبال در تهران تأسیس شد. این نگارخانه از ابتدا با تمرکز بر نقاشی به معرفی هنرمندان و نمایش آثار هنری با رویکرد مدرنیستی پرداخت و فعالیت خود را در زمینه ی هنرهای تجسمی در قالب برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از ایران و برگزاری کارگاه های هنر و نیز معرفی هنرمندان معاصر تا کنون ادامه داده است.
نگارخانه ی آریا به دلیل اهمیت موج نوگرایی در هنر ایران که با گرایش مدرنیستی آغاز شده از سال ۱۳۹۳ پروژه ای را با عنوان «بازخوانی هنر مدرن ایران » برنامه ریزی کرد. این نگارخانه می کوشد در این پروژه به معرفی هنرمندان پیشرو و تأثیرگذار در هنر ایران و البته متفاوت در نوع نگرش و برخورد هنری در قالب نمایش آثار، چاپ کتاب و گفت وگو با هنرمند، به مرور و مطالعه مراحل شکل گیری و روند آثار ایشان، بپردازد.
تا کنون نمایشگاه هایی با این هدف از (سیراک ملکنیان)هفت دهه نقاشی های سیراک ملکنیان (بهمن محصص) ۶۰ قطعه از یک جسم گمشده (بهجت صدر) رد در سیاهی و (گارنیک در هاکوپیان) حضور هنرمند غایب برگزار شده است.
نمایشگاههای تابلوهای کوچک، جواهر سازی معاصر، ریشه ها و کپی برابر اصل نیز از جمله فعالیتهای پژوهشی و نمایشگاهی مستمری است که با نام نگارخانه ی آریا پیوند خورده است.

fa_IRPersian