نیکو نوریان

جدایی اجباری تکرار تجربه‌ی شادی ها به واسطه‌ی بودن ها و تکرار تجربه‌ی غم ها به واسطه‌ی رفتن ها...

جدایی اجباری
تکرار تجربه‌ی شادی ها به واسطه‌ی بودن ها
و
تکرار تجربه‌ی غم ها به واسطه‌ی رفتن ها.
ذوب شدگی در این برزخ را در وجودم آفرینش می کند، تا من چنین باشم.

Repeating the experience of happiness through the beings and
repeating the experience of sorrow through departures.
Create my melting in this limbo to make what I am now.

fa_IRPersian