لیلی نفطچی

ترکیب سیلیکون با رزین برای نشان دادن چشم ها با پوششی همچون پوست است و برآورد کننده این است که از بدن بیرون زده است. با الهام از چشمهای آشوری و بین النهرینی و...

ترکیب سیلیکون با رزین برای نشان دادن چشم ها با پوششی همچون پوست است و برآورد کننده این است که از بدن بیرون زده است. با الهام از چشمهای آشوری و بین النهرینی و این جمله که ” چشم دریچه روح است.” گرفته شده است. دریچه مهمترین و صادق ترین عضو بدن است و به معنای دیگر کارکرد آن بیشتر از دیدن می تواند باشد.

fa_IRPersian