شهرزاد اکبری

در آينده هوای جهان آنقدر آلوده می شود که شايد برخی از ما مجبور شويم لوله ی اکسيژن رسان ) کانوالی بينی ( تزيين شده ای را مثل يك زيور بپوشيم...
نفس آينده

در آينده هوای جهان آنقدر آلوده می شود که شايد برخی از ما مجبور شويم لوله ی اکسيژن رسان ) کانوالی بينی ( تزيين شده ای را مثل
يك زيور بپوشيم تا بتوانيم نفس بکشيم و در عين حال شيك و منطبق بر مد روز باشيم!

Future Breath

Years from now the world’s air will be so polluted that some of us may have to wear customized
nasal cannulas like a jewelry, to be able to breathe. To be both stylish and able to breathe!

fa_IRPersian