همیلا حامدی

روباه ها حیوانات باهوشی هستند اگر آن ها بتوانند از دست انسان ها و شکارچی ها زنده بمانند ، معمولا یک تا دو سال زندگی میکنند اما روباه هایی هم شناخته شده اند که تا 9 سال عمر کرده اند...

روباه ها حیوانات باهوشی هستند اگر آن ها بتوانند از دست انسان ها و شکارچی ها زنده بمانند ، معمولا یک تا دو سال زندگی میکنند اما روباه هایی هم شناخته شده اند که تا 9 سال عمر کرده اند . روباه های ماده در کنار هم از نوزادان مراقبت میکنند و روباه های جوان تر از طریق بازی یاد میگیرند چگونه مراقب خود باشند .  متاسفانه  به خیلی از روباه های جوان فرصت یادگیری از مادر داده نشده زیرا آن ها در کارخانه ها و مزارع داخل قفس های تنگ و کثیف زندانی شده اند . تعداد زیادی از این روباه ها سال ها در این قفس ها زندگی میکنند تا توسط کشاورزان کشته بشوند و از پوستشان برای ساخت کت و یقه و … استفاده بشود.

هرسال بیش از یک میلیارد خرگوش و 50 میلیون حیوان دیگر از جمله  روباه  ، راسو و راکون در مزارع ، کارخانه ها و یا در طبیعت به دام افتاده و برای پوست و خز خود کشته میشوند . بسیاری از خز ها از چین و دیگر کشور های که مقررات ضعیفی دارند وارد میشوند و بسته به اندازه ی لباس ، 100 حیوان یا بیشتر ممکن است برای یک کت کشته شوند !

Foxes are inteligent animals if they survive from humans and hunters threats . They live normally for one to two years , some kind of them known to have 9 years life time though.Female foxes take care of new borns thogether ang youngsters learn how to take care of themselvs by playing.Unfortunately many of young ones do not get the chance to learn from their mother because they have been prisoned in factories and dirty cages in the farms.Many of them foxes live in the cage for long till get killes by farmers for their skin and fur.

More than a billion rabits and 50 million other animals including fox , weasel and racoon get killed in farms , factories or entrapped in the nature for their skin and fur.most of furs are imported from countries with less legal restrictions like China , and depending on the size of clothing, hundreds of more animal may be killed for one coat.

 

fa_IRPersian