پریناز صادق بیگی

عشق و دوست داشتن و توانایی ابراز آن در زندگی روزمره انسان ها شکل کم رنگ تری به خود گرفته است.عدم تلاش برای تجربه ی عشق و یا بسنده کردن به استفاده از...
پاداش

عشق و دوست داشتن و توانایی ابراز آن در زندگی روزمره انسان ها شکل کم رنگ تری به خود گرفته است.عدم تلاش برای تجربه ی عشق و یا بسنده کردن به استفاده از این کلمه بدون درک ذات پیچیده اش آن را از تجربه ای امکان پذیر به مفهومی خیالی بدل کرده، و حتی منجر به ایجاد خشم و نفرت در روابط شخصی و اجتماعی انسان ها  می گردد.

قطعه «پاداش»، با الهام از اشکدان ساخته شده است. اشکدان پیشکشی زنان به معشوقشان پس از تحمل فراق آنها و نشانی از عشق و وفاداریشان بوده است. شکنندگی شیشه، حال عاشق و عطر اسطوخودوس و زرق و برق طلای خالص، لذت عشق را تداعی می کند.

 “Prize”

Love and affection and the ability to express it in human life have become nonsignificant. Not trying to experience love or just using this word without understanding its complicated instinct will change it from possible experience to an imaginative concept and even leads to violence and hate in human’s personal and social relationships.

The “Prize” brooch made inspired by the Ashkdan. “Ashkdan” is a glassware which filled with tears. It was handed from women to their beloved ones after enduring separation, as a sign of their love and faith. The fragility of glass shows the lover’s mood, and the aroma of lavender essence and the glitter of pure gold evokes the joy of love.

fa_IRPersian