متولد 1345 سنندج
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر 1378

رزومه

برگزاری 18 نمایشگاه انفرادی 1371- 1383
شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی
تصویرگری کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برنده جایزه تشویقی کنکور نومای ژاپن
نگارش و تصویرگری کتاب حیوانات نانجیب