ملاحت اخلاقی

اندیشه‌ی آدمی همواره مانند سرّی نهان درون ذهن او شکل می گیرد و همانا دست یافتن به آن کاریست دشوار. سرّ و راز پر بهاست و برای یافتنش نیاز به رمزگشایی...
اسرار نهان

اندیشه‌ی آدمی همواره مانند سرّی نهان درون ذهن او شکل می گیرد و همانا دست یافتن به آن کاریست دشوار. سرّ و راز پر بهاست و برای یافتنش نیاز به رمزگشایی همه‌ی ما درون ذهن خود رازی سر به مهر داریم اعترافات نکرده، حرفهای نگفته عشق‌های پنهان، آرزوهای انباشته دغدعه‌های پنهانی و … سرّ، درون ذهن شکل می گیرد و جایی میان پیچ و خم های بیولوژیک مغز که خود دنیایی نادیده ولی زیباست. برای یافتنش خرد لازم است، اندیشه مانا است و همیشه همراه.

به هوش باش، همراه شو و دریاب سرّ درون مرا که آنم آرزوست.

Hidden Secret

Man’s thoughts from alike as hidden secrets of his mentality, indeed achieving it is hard. Mystique is valuable and achieving it needs decoding. All of us have hidden secrets, undone confess and untold words. Latent loves and congested wishes and hidden troubles. Secrets will form in mind, where as brain’s biology maze, which is an unseen universe, but beautiful. For finding it, wisdom is needed. Idea is indelible and always concomitant. Be alert, be comrade, and realize my inward secret, which is my desire.

 

قبل از اسکن QR code لطفا فیلتر شکن خود را روشن کنید.

fa_IRPersian