«در مجاورت باغ» سهیلا آهنگری

29 اردیبهشت تا 9 خردادماه 1402 از ساعت 4 الی 8 بعدازظهر

سهیلا آهنگری

مفهوم امنیت و حفاظت در خانوارهای جامعه روستایی بر اساس یک سری قواعد

اجتماعی مدنی مبتنی بر جغرافیای آن منطقه تعریف می شود که مطالبات آن

جامعه را همسو می سازد و ساختار فرهنگی و اجتماعی آن شکل میگیرد که

متاسفانه به علت تغییرات در روش زندگی روستائیان در دهه های اخیر به یکباره

همه چیز دستخوش تغییرات شده است.

اِنار مرز پروژه ای است که به ساختار نظامند مرز بندی های خانه ها و زمین

های کشاورزی با توجه به موضوعات مهمی چون زیستی اجتماعی، توجه به

منابع طبیعی با مراقبت کامل از محیط زیست و مشارکت های جمعی می پردازد

که امروزه از حافظه جمعی مناطق مشخص شده کمرنگ و یا در حال فراموشی

است.


گالری روزهای شنبه تعطیل می‌باشد.

fa_IRPersian