اعظم قهرمانی

مجموعه عینک چشمهای زخمی ترکیبی از آلیاژ برنج و پوست معده گوسفند (سیرابی) که بازتاب مهمی از دیدن وضعیت فعلی جامعه...

مجموعه عینک چشمهای زخمی ترکیبی از آلیاژ برنج و پوست معده گوسفند (سیرابی) که بازتاب مهمی از دیدن وضعیت فعلی جامعه پر درد و رنج و آسیب دیده که از گذشته سخت و نا امید از آینده نامعلومی را پشت سر می گذارند.

The wound eyeglasses collection is a combination of alloy and sheep’s stomach skin that is an important reflection of the current state of the suffering and disadvantaged community that is going through a difficult and frustrating past of an uncertain future.

fa_IRPersian