دینا رضوی

استایل و پوشش همواره امری هویت ساز؛* این روزها مسبب پیدایش استعدادهای فراوانی باهر سطحی از دانش و توانایی درزمینه تولید داخلی گشته که ماحصل آن تولیداتی رو به رشد و ملی، خواه معتبر و...
از تولید تا مصرف با اِتِکا…

استایل و پوشش همواره امری هویت ساز؛* این روزها مسبب پیدایش استعدادهای فراوانی باهر سطحی از دانش و توانایی درزمینه تولید داخلی گشته که ماحصل آن تولیداتی رو به رشد و ملی، خواه معتبر و مرغوب و خواه نامرغوب با مارکی جعلی* و یا کپی برداری های ناشیانه ای ازمحصولات درجه یک ارائه می شود به مخاطبی که آگاهانه یا از روی ناآگاهی، به گونه ای درپیش برد این روند ناصحیح و معتبرتلقی کردن و هویت بخشیدن به آن سهیم است.

این مینی مجموعه* با تکنیکی نمادین و نگاهی انتقادی به این جریان در قالب سنجاق سینه همانند مارک های جعلی که به تولیدات دوخته شده، در پی ایجاد نوعی معنا و هویت بخشی به تن و پوشش است.

*هدف صرفا اشاره به پوشاک نیست بلکه هرچیزی که بر تن می نشیند و ملاکی برای سنجش آدمی می شود.

* برند پوشی و مارک دو واژگان پرکاربردی است که جدا از اعتبار و شأن اجتماعی که به آدمیان می دهد مهرتاییدی است برکیفیت خوب

*این پنج اثر با سه عنوان متفاوت که هرکدام دارای مفهومی خاص می باشند درمعنا تکمیل کننده هم هستند. هویت، تولید ملی، اعتبار*

*اعتبار: آنچه پیش رو دارید نام تجاری است در قالب جواهر که به مدد ارزشش اعتبار پوشنده اش را دوچندان می کند.

* کارها دستساز می باشند.

From production to consumption with reliance…

Style and clothing have been a matter of identity that today are causing the emergence of many talents with any level of knowledge and ability in the domestic production resulting in flourishing national products in various qualities and with different fake trademarks or novice copying of the authentic products delivered to people who in turn consciously or unconsciously are contributing for the development of this so-called trend and validating it.

With a symbolic technique and a critical view toward attaching fake tags on clothing, the collection of brooches are produced to create meaning and identity for body and clothing.

 

 

 

 

 

 

 

fa_IRPersian