یاس شریعت زاده

زایش بازتاب حضور بود.

زایش بازتاب حضور بود.

The birth was a reflection of presence.

fa_IRPersian