هلیا هاتفی

اینترنت، تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های اجتماعی، دستگاه‌های همواره متصل و فراگیر، ماشین‌ها؛ بطور کلی فناوری دیجیتال، در مقیاسی عظیم جهان را تغییر می‌دهد...
عانی (به معنای اسیر، در بند)

اینترنت، تلفن‌های هوشمند، رسانه‌های اجتماعی، دستگاه‌های همواره متصل و فراگیر، ماشین‌ها؛ بطور کلی فناوری دیجیتال، در مقیاسی عظیم جهان را تغییر می‌دهد.

از سویی این تغییر شامل مواردی است که به ما معنای “انسان” بودن می‌بخشد، از قبیل: احساس هویت شخصی، عزت نفس، حریم خصوصی، روابط اجتماعی، سلامت بدن و مغز …

گویی فناوری مدرن امروزه، اختیار را از انسان سلب نموده و او را به نگریستن، کاویدن و زیستنی محدود وا می‌دارد؛ اعتیادگونه، از دریچه‌هایی با ابعاد مشخص و درونمایه‌ای دیکته‌وار. اساساً این روند فناوری ایده ما را در مورد معنای انسان بودن به چالش می‌کشد.

این اثر نمایان‌گر گوشه‌ای از روند رو به رشد این سیستم بر قالب بشریت است.

A’ani (means slave, captive)

Internet, smart phones, social medias, always connected and pervasive devices, machines – digital technology in general is changing the world in a huge scale.

This change includes things that defines us as a “human” being, such as: personal identity, self-esteem, privacy, social relationships, body and brain health and etc.
Thus, Nowadays the modern technology, deprives human of his powers and restricts him to: look, explore, and live limitedly; Addictively, from inside of a gate with specific dimensions and dictated content.
In essence, this process of technological challenges our idea about what it means to be human.

This piece, represents a part of the growing trend of this system on the humankind template.

fa_IRPersian