نیوشا وخشوری

آنچه از معنای "زیور" و "آرایه" در ذهن شکل می‌گیرد، با مفهوم "دیده شدن" ارتباطِ مستقیم دارد و هدف از آراستن و زیور بستن، غیر از دیده شدن، شناخته شدن و متمایز گشتن نیست...

آنچه از معنای “زیور” و “آرایه” در ذهن شکل می‌گیرد، با مفهوم “دیده شدن” ارتباطِ مستقیم دارد و هدف از آراستن و زیور بستن، غیر از دیده شدن، شناخته شدن و متمایز گشتن نیست.

“دیده نشدن” و “پنهان شدن” دورترین مفاهیمی هستند که با شنیدن این کلمه‌ها به ذهن متبادر می‌شوند.

نیازِ انسان امروز به مشارکت در جامعه با بیانِ نظرها و خواسته‌های خود در عین تمایل به پنهان شدن و ناشناس ماندن جهت اجتناب از مواجهه با عواقب احتمالی آن، رویکرد اصلی در طراحی و ساخت این اثر بوده است.

به بیان دیگر، در این اثر زیور برخلاف باورهای امروز، همچون رسانه‌ای جهت بیان کردن اعتراض و همچنین ابزاری جهت پنهان کردن هویت عمل می‌کند.

The immediate concepts coming to mind by the words “jewel” and “ornament” are “being seen” and “recognized”. In other words, the only goal of decorating and embellishing is being noticed and distinguished. Thus, hiding or shunning from sight is the far-fetched concept of these words.

The current desire of today human to participate in society by expressing ideas and demands despite being anonymous to avoid possible consequences is the leading idea in the design and creation of this art piece, to be precise, in this piece, ornament in contrast with contemporary beliefs acts as a medium to demonstrate protest and as a veil to mask the identity of who is wearing it.

fa_IRPersian