موژان فرآورده

گاهی شبیه عضوی از بدن انسان که خلق میکند از درون فضایی که نه دیده میشه و نه لمس میشه این بار ورق فلزی(نقره) برای فرم گرفتن...
زایش

گاهی شبیه عضوی از بدن انسان که خلق میکند از درون فضایی که نه دیده میشه و نه لمس میشه
این بار ورق فلزی(نقره) برای فرم گرفتن تحت ضربه های چکش قرار گرفت و از دل سطحی تخت،فرمی شکل گرفت که تداعی کننده زاییده شدن از فضایی پنهان وآشکار است…

The Birth

Somtimes it’s like a part of human being’s body from inside a space that can’t be seen and not touchable.
This time the sheet metal(silver),was hit by hammer and the form was created from the flat surface which is associated with birth from the hidden and obvious spaces.

fa_IRPersian