پگاه وداد

همواره قلب را منشا و منبع بروز احساسات گوناگون مینامیم ،قلب نه تنها سرچشمه احساسات است بلکه ارتباط تنگاتنگی با موسیقی دارد...

همواره قلب را منشا و منبع بروز احساسات گوناگون مینامیم ،قلب نه تنها سرچشمه احساسات است بلکه ارتباط تنگاتنگی با موسیقی دارد
هر انسان در وجودش موسیقی دارد
قلب تو اکنون چه صدایی دارد ؟

We always call the heart the source of various emotions, the heart is not only the source of emotions but is closely related to music … Every human being has music in his being … What is the sound of your heart now?

بس کن خدا را ، ای چگوری ، بس
ساز تو وحشتناک و غمگین است
هر پنجه کانجا می خرامانی
بر پرده های آشنا با درد
گویی که چنگم در جگر می افکنی ، اینست
که ام تاب و آرام شنیدن نیست
اینست
در این چگور پیر تو ، ای مرد ، پنهان کیست ؟
روح کدامین شوربخت دردمند آیا
در آن حصار تنگ
زندانیست ؟
با من بگو ؟ ای بینوا ی دوره گرد ، آخر
با ساز پیرت ایم چه آواز ، این چه آیین ست ؟
گوید چگوری : این نه آوازست نفرین ست
آواره ای آواز او چون نوحه یا چون ناله ای از گور
گوری ازین عهد سیه دل دور
اینجاست
تو چون شناسی ، این
روح سیه پوش قبیله ی ماست
از قتل عام هولناک قرنها جسته
آزرده خسته
دیری ست در این کنج حسرت مأمنی جسته
گاهی که بیند زخمه ای دمساز و باشد پنجه ای همدرد
خواند رثای عهد و آیین عزیزش را
غمگین و آهسته

م.امید

fa_IRPersian