مهتاب جاوید

رودها راهشان را از میان باریک ترین شیارها پیدا می کنند، جاری می شوند، می درخشند و روح طبیعت را یادآور می شوند...

رودها راهشان را از میان باریک ترین شیارها پیدا می کنند، جاری می شوند، می درخشند و روح طبیعت را یادآور می شوند.

این دو قطعه، نمایش دلبستگی عمیق من به طبیعت در خالص ترین نمود آن است. متریال مورد استفاده در این آثار – پوست درخت چنار – بیان ناب طبیعت را با خود به آثار وارد کرده است.

Streams find their way through the narrowest grooves, flow, shine and remind me the spirit of nature.

These two pieces represent my deep fascination for the nature in its very pure existence. The material used in these pieces is the bark of plane tree which has brought its natural expression with itself.

fa_IRPersian