ابوالفضل قصاب

فرم اثر تزیینی،اصلیترین وجهه ی ماهوی آن اثر است.حال اینکه در تولید این آثار بیشترین تمرکز در درجه ی اول بر شناخت خطوط فرمی هنر بومی کوچه محله هاییست که در آن بزرگ شده ام...

فرم اثر تزیینی،اصلیترین وجهه ی ماهوی آن اثر است.حال اینکه در تولید این آثار بیشترین تمرکز در درجه ی اول بر شناخت خطوط فرمی هنر بومی کوچه محله هاییست که در آن بزرگ شده ام،خطوطی که شاید زمانیکه چشمهایم را محکم روی هم میفشرم بصورت خطهای نورانی میبینمشان. به بیانی دیگر فرمهای من زاییده ی من نیست، بلکه جریانی از طبیعت است که شما از من به بعد آنرا میبینید.در کالبدی از جنس مس و فساد آن.

The from of the ornamental work is the most essential

Aspect of the work. While the production of these works focuses primarily on recognizing the Fermi lines of indigenous alley in the neighborhoods  I grew up in the lines that I might see as luminous lines when I close my eyes tightly.in other words my forms are not born of me rather it is a stream of nature that you will see from me onwards. In a body of copper and its corruption.

fa_IRPersian