مهناز سید اختیاری

"ریشه" گردنبندی است که در سال دو هزار و هجده درست کردم: همه ما متفاوت هستیم اما یکسانیم...

“ریشه” گردنبندی است که در سال دو هزار و هجده درست کردم: همه ما متفاوت هستیم اما یکسانیم.
درست هفت سال است که در میلان زندگی می کنم. در این سال ها من با افرادی آشنا شدم پر از اشتیاق برای کشف فرهنگ های دیگر. در مقابل افراد نژاد پرست هم کم ندیده ام. هر دودسته باعث رشد من شدند و من چیزهای بسیاری آموختم. اما مهمتر از همه، فهمیدم که هرگز نباید کلی حرف بزنم.

“Root” is a necklace that I created in 2018: we are all different but all the same.
It’s been seven years since I live in Milan. These years I have met people full of enthusiasm to know other cultures and unfortunately also racism. Both of them made me grow, I learned a lot but above of all I understood that I never have to speak in general. We must not make a bundle of all the grass.

fa_IRPersian