رزیدنسی آنلاین

اولین دوره ی رزیدنسی آنلاین خانه هنر آریا با همکاری i.e.Projects برگزار میشود. عنوان این دوره Flux ( تغییر) است که با تمرکز بر فابریک آرت و با توجه به تغییرات پی در پی و بی ثباتی ناشی از همه گیری covid-19 در جهان، طراحی شده است.

اولین دوره ی رزیدنسی آنلاین خانه هنر آریا با همکاری i.e.Projects برگزار میشود.
عنوان این دوره Flux ( تغییر) است که با تمرکز بر فابریک آرت و با توجه به تغییرات پی در پی و بی ثباتی ناشی از همه گیری covid-19 در جهان، طراحی شده است.

“Flux” is a theme for an international online artist residency at Aria Artist Residency focusing on fabric Art.
Flux means change. The current constant change resulting from the pandemic of Covid-19 is increasing different types of instability across the world. This online artist residency tries to capture the Flux through fabric art across different cultures and techniques.

fa_IRPersian