ما تن (we_body) نسرین وصالیان

27 مرداد الی 6 شهریور 1402 ساعت 16 الی 20

ما تـَن

بدنِ فیزیکی ، بازنمودی است از بدن فردی و بدن اجتماعی . بدنِ جمعی در خلال حیات اجتماعی معنا پیدا می کند ؛ بدین صورت که در جامعه ، بدن ها معناهایی بیش از ساز و کارهای فیزیولوژیک پیدا می کنند و تمامی عملکرد سامان ها و نظام های تصمیم گیرنده به این بدن ها بازمی گردد و به آن هویت می بخشد ، یا آنرا از موجودیتی زنده و جاری به سوی شی شدگی می کشاند .

نسرین وصالیان

27 مرداد الی 6 شهریور 1402از ساعت 16 الی 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است

fa_IRPersian