«تجدید» نقاشی های نسرین نجفی در «سرداب آریا»

27 مرداد الی 6 شهریور 1402 ساعت 16 الی 20
نمایش نقاشی های سرین نجفی

تجدید

روزانه با انبوهی از پسماندها مواجهیم که روزگاری برای ساختشان هزینه های بسیاری شده است؛

هزینه ای که از بستر طبیعت انجام شده و بر گستره ی صنعت نشسته است. کارماده ی این مجموعه

به طور خالص متشکل از مواد پسماندی ست. موادی که در کارگاهم تولید می شد را بدون دخالت

رنگ یا سایر ابزارهای نقاشی به مفهوم مورد نظرم تبدیلشان میکردم. این نقاشی ها ادای دینی ست

به طبیعت با وجود انبوه پسماندهایی که روزانه روانه اش می کنیم.

نسرین نجفی

27 مرداد الی 6 شهریور 1402از ساعت 16 الی 20

گالری روزهای شنبه تعطیل است

fa_IRPersian