چاووش اکبری بنی

 در حال حاضر با نگریستن بر وضعیت زندگی خود و اکثریت جامعه،به راحتی میتوانیم دریابیم که با نیازهای اولیه و سطحی فردی و جمعی خویش درگیر هستیم و این امر فرصت اندیشیدن و…